វីនរ៉ូក។

Non-Standard Fastener

ផ្ទះ។ »  ផលិតផល។ »ឧបករណ៍ភ្ជាប់មិនស្តង់ដារ។